انواع ورق های آلومینیوم

فروش انواع ورق های آلومینیومی به برم کویل و شیت در آلیاژهای با ضخامت های مختلف مورد استفاده در صنایع

.رق های آلومینیوم ساوه و .... اراک