ضابعات آلومینیوم

خرید ضایعات خشک و نرم آلومینیوم

     قطعات خودرو : پیستون ، سیلندر ، سرسیلندر ، رینگ

     سرشاخه و پروفیل

    قوطی رانی و نوشابه